Gebruiksvoorwaarden BiebApp Bibliotheek Salland

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

App: de BiebApp waarmee de Gebruiker materialen kan lenen in de Bibliotheek.

Gebruiker: de klant van de Bibliotheek Salland met een webaccount waarmee materialen van de Bibliotheek kunnen worden geleend.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden voor de BiebApp.

Account: een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Bibliotheek Salland op grond waarvan de Gebruiker onder de voorwaarden van de lidmaatschapsvorm toegang krijgt tot de materialen van de bibliotheek.

Bibliotheek: organisatie die een of meerdere voor een ieder toegankelijke lokale Bibliotheekvoorzieningen verzorgt in de zin van artikel 1 lid 1 onder c. van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Artikel 2

Algemeen 

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Bibliotheek en op alle overeenkomsten tussen de Bibliotheek Salland en de Gebruiker met betrekking tot het lenen van materialen via de App. 

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen de Bibliotheek Salland en de Gebruiker zijn overeengekomen. 

2.3 De Bibliotheek Salland kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de website van de Bibliotheek Salland. 

2.4 Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De Bibliotheek Salland en de Gebruiker zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

Artikel 3 Registratie webaccount

3.1 Voordat de Gebruiker materialen met de App kan lenen, dient hij een account aan te maken. De Gebruiker dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. 

3.2 De Bibliotheek Salland heeft het recht om een aanvraag voor een account te weigeren. De Bibliotheek Salland zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

3.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De Gebruiker dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn inloggegevens direct aan de Bibliotheek Salland te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn inloggegevens.

Artikel 4 Gebruik van de App

4.1 Voor het gebruik van de App gelden de leenvoorwaarden van de Bibliotheek Salland.

Artikel 5 App 

5.1 De Bibliotheek Salland zal zich ervoor inspannen dat de App en de technische infrastructuur, die wordt gebruikt om de materialen te lenen, zonder technische storingen functioneren. De Bibliotheek Salland kan de beschikbaarheid van de App, het uitblijven van technische storingen of dataverlies echter niet garanderen. De Bibliotheek Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de App, de technische infrastructuur, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

5.2 De intellectuele eigendomsrechten op de App berusten bij Probiblio. De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De Bibliotheek en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de E-books of de App, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Bibliotheek Salland of haar bedrijfsleiding. 

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens

8.1 In het kader van de uitvoering van de dienstverlening verwerkt de Bibliotheek Salland persoonsgegevens van de Gebruiker. De Bibliotheek heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy policy. 

Uitleenvoorwaarden BiebApp

Informatie BiebApp

Met De BiebApp leen je makkelijk boeken, cd’s, tijdschriften en films zonder abonnement. Je betaalt alleen voor wat je leent, snel en simpel!

Hoe het werkt

  1. Maak je keuze in de bibliotheek
  2. Ga naar de zelfservicebalie
  3. Open de app op je telefoon en druk op Lenen
  4. Scan eerst de barcode van je telefoon
  5. Scan daarna de materialen die je wilt lenen

Wat het kost

De eerste twee items leen je gratis! Daarna betaal je per uitlening € 2,00

Hoe betaal je

Druk op de knop Betalen en reken af via iDEAL

Wat kun je lenen

Alle materialen van de bibliotheek en maximaal 3 items tegelijk. Alle materialen worden voor 3 weken uitgeleend. Er zijn geen kosten bij te laat terugbrengen.

Gebruikersvoorwaarden

Lees hier de voorwaarden over het lenen van materialen van de bibliotheek

Contact

De contactgegevens van de bibliotheek vind je hier