Mijn Bibliotheek  

Laden...

Canon van de Nederlandse geschiedenis

27. Napoleon Bonaparte


Eind achttiende en begin negentiende eeuw oefenden de Fransen onder leiding van de ‘kleine korporaal’ Napoleon Bonaparte een beslissende invloed uit in de Nederlandse politiek. In 1799 had hij de toenmalige Franse regering afgezet en de macht over Frankrijk en alle door de Franse legers veroverde gebieden naar zich toe getrokken. Vervolgens ging hij als generaal zijn troepen voor in veldtochten tegen de keizer van Oostenrijk, de Russische tsaar en de Engelse koning. Vanaf 1806 heerste hij als keizer over bijna heel Europa, dat hij bestuurde als een ‘verlicht despoot’.

Met hulp van de patriotten was de Nederlandse Republiek al in 1795 door Franse troepen veroverd. De Bataafse Republiek, zoals Nederland toen werd genoemd, bleef tot 1806 formeel onafhankelijk van Frankrijk, maar in werkelijkheid gebeurde er weinig zonder goedkeuring van de Fransen. In 1806 benoemde Napoleon zijn broer Lodewijk tot koning van Holland en werd Nederland een koninkrijk. Daarmee werd de grondslag gelegd voor de latere monarchie. Na vier jaar zette Napoleon zijn broer af en lijfde Nederland in bij het Franse Keizerrijk. Drie jaar later werd hij verslagen en naar Elba verbannen, waarna Nederland weer onafhankelijk onafhankelijk werd.

In de gebieden waarover Napoleon macht had uitgeoefend, had hij het bestuur en de rechtspraak gemoderniseerd. Tevens voerde hij nieuwe maten (de meter) en gewichten (de kilogram) in en introduceerde hij een burgerlijke stand, waardoor iedereen een familienaam moest aannemen. De Nederlanders reageerden verdeeld op alle vernieuwingen. Zo vonden sommigen de Code Napoleon, het Franse burgerlijk recht, een enorme verbetering ten opzichte van het eigen lokale recht. Het nieuwe wetboek schiep immers een rechtstaat waarin alle onderdanen gelijk zijn voor de wet, en waarin de rechtspraak openbaar is. Tegenstanders vonden dat daarbij geen rekening werd gehouden met de zo verschillende lokale gewoonten en afspraken. Weerstand riep de invoering van de dienstplicht op, zeker toen de vraag naar soldaten toenam door de maar voortdurende oorlogen. Na de val van Napoleon werden de veranderingen en moderniseringen niet ongedaan gemaakt.

Joseph Abbeel,

Met Napoleon naar Moskou : de ongelooflijke overlevingstocht van Joseph Abeel
Kampen : Kok Omniboek [etc.], 2011.
ISBN: 978-90-77942-51-2.
Ooggetuigenverslag van een dienstplichtige Vlaamse soldaat die een dagboek bijhield tijdens de veldtocht van Napoleon naar Moskou in 1812.

Judith Amsenga en Geertje Dekkers,

‘Wat nu?’, zei Pichegru : de Franse Tijd in Nederland, 1795-1813
Hilversum : Verloren, 2004.
ISBN: 90-6550-464-8.
Beschrijving van de Franse tijd in Nederland, van de Bataafse Republiek (1785-1806) via het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon (1806-1810) tot de inlijving bij Frankrijk (1810-1813) en de terugkeer van de Oranjes.

Jan Bank en Marita Mathijsen (redactie),

Nederland in de negentiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2007.
ISBN: 90-351-2950-4.
Dit derde deel van Plaatsen van herinnering bevat van Thomas von der Dunk de bijdrage ‘Amsterdam: het Paleis op de Dam : van burgerlijk stadhuis tot koninklijk paleis’ en van Guido Fonteyn de bijdrage ‘Waterloo: de Leeuw : over de slag bij Waterloo die nog altijd aan de gang is’.

Alessandro Barbero,

Waterloo : het verhaal van de veldslag
Amsterdam : Mets & Schilt, 2004. Vertaling van La battaglia, storia di Waterloo (2003). Vertaling: Anton Haakman.
ISBN: 90-5330-417-7.
Minutieus verslag van de laatste veldslag van de Napoleontische oorlogen, de slag bij Waterloo op 18 juni 1815, toen het leger van Napoleon werd verslagen door een Brits-Nederlandse strijdmacht onder Wellington en de Pruisische troepen onder Blücher.

Herman Beliën, D. van der Horst en G.J. van Setten (redactie),

Nederlanders van het eerste uur : het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830
Amsterdam : Bert Bakker, 1996.
ISBN: 90-351-1776-X.
Biografische schetsen van politieke hoofdrolspelers uit de jaren 1780-1830 illustreren het tot stand komen van Nederland als moderne eenheidsstaat.

Roy de Beunje e.a (redactie),

Amsterdam
Amsterdam : Stichting ThemaTijdschriften, 2011.
ISSN 2211-2693.
Van het thematijdschrift Napoleon in Nederland 1811-2011 zijn in 2011 zes nummers verschenen met artikelen over de rondreis van Napoleon in september en oktober 1811 door Nederland, dat in 1810 was ingelijfd bij het Franse keizerrijk: Amsterdam (nr. 1), Noord-Holland (nr. 2), Utrecht & Zuid-Holland (nr. 3), Zeeland & Brabant (nr.4), Overijssel en Gelderland (nr. 5) en Den Haag & Rotterdam (nr. 6).

Roy de Beunje en Anja Krabben,

Napoleon in NL : in het voetspoor van de keizer
Zutphen : Walburg Pers, 2016. Verschijnt 1 april 2016.
ISBN: 978-94-6249-110-6.
In oktober 1811 bezocht Napoleon tientallen plaatsen in zes provincies in Nederland. De auteurs reisden hem na en raadpleegden de plaatselijke archieven, bibliotheken en regionale musea op hun tocht. Het boek is een samenvatting van de zes gelijknamige tijdschriften.

Léon Bloy,

De ziel van Napoleon
Soesterberg : Aspekt, 2004. Vertaling van L'âme de Napoléon (1912). Vertaling: Robert Lemm.
ISBN: 90-5911-238-5.
Mystieke, orthodox-rooms-katholieke visie op het leven van Napoleon die wordt gekenschetst als een gezant van God op aarde.

Napoleon Bonaparte,

Over oorlog kun je van mening verschillen
's-Hertogenbosch : Voltaire, 2004. Vertaling van Comment faire la guerre? (1973). Vertaling: Pieter Dekeyser.
ISBN: 90-5848-049-6.
Al heeft hij nooit zijn voornemen kunnen realiseren een standaardwerk over oorlog en vrede te schrijven, toch heeft Napoleon zich daarover in brieven, redevoeringen en gesprekken zo nadrukkelijk uitgelaten dat deze bundeling van uitspraken kon worden samengesteld.

Renger E. de Bruin,

Bedreigd door Napoleon : de ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1753-1838
Hilversum : Verloren, 2012. (Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht ; 6)
ISBN: 978-90-8704-281-3.
De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht werd in 1811 door Napoleon opgeheven en haar bezittingen werd geconfisqueerd. Willem I maakte ruim vier jaar later dat besluit ongedaan.

Martin Bril,

De kleine keizer : verslag van een passie
Amsterdam : Prometheus, 2008.
ISBN: 978-90-446-1101-4.
In de vorm van anekdotes over het leven van Napoleon en verslagen van bezoeken aan plaatsen die in diens leven een rol speelden, getuigt Martin Bril van zijn fascinatie voor de kleine keizer.

Martijn van der Burg,

Nederland onder Franse invloed : culturele overdracht en staatsvorming in de napoleontische tijd, 1799-1813
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2009.
ISBN: 978-90-6707-636-4.
De Franse invloed op Holland in de Napoleontische tijd is minder bepalend geweest dan algemeen wordt aangenomen. Bovendien oefende Holland ook invloed uit op Frankrijk.

François-René de Chateaubriand,

Memoires van over het graf
Amsterdam : Meulenhoff, 2000. Vertaling van Mémoires d'outre-tombe (1848-1850). Vertaling: Frans van Woerden.
ISBN: 90-290-5263-5.
Postuum verschenen autobiografie van de Franse schrijver (1768-1848) die getuige was van een cruciale periode in de Franse geschiedenis, met de revolutie van 1789, Napoleon en de Restauratie.

Thera Coppens,

Hortense : de vergeten koningin van Holland
Amsterdam : Meulenhoff, 2006.
ISBN: 90-290-7787-5.
Geromantiseerde biografie van Hortense de Beauharnais (1783-1837), de stiefdochter van Napoleon en echtgenote van Lodewijk Napoleon die van 1806 tot 1810 koning van Nederland was.

Swetlana Datsenko,

Alexander, Napoleon & Joséphine
Amsterdam : Hermitage, 2015.
ISBN: 978-90-78653-54-7.
Catalogus bij de tentoonstelling Alexander, Napoleon & Joséphine, een verhaal van vriendschap, oorlog en kunst uit de Hermitage van 28 maart tot en met 8 november 2015.

Paul Dentz,

Nader tot Napoleon
[Soesterberg] : Aspekt, 2015.
ISBN: 978-94-6153-655-6.
De ambitie van Napoleon, zijn geloof in de grootsheid van de ziel, zijn tomeloze energie, zijn veelomvattende interesses, zijn macht, zijn genereusheid, zijn veldheerschap, zijn intuïtie maar ook zijn ongeduld, zijn misstappen en zijn opportunisme: dat alles komt aan bod in dit genuanceerde portret van de keizer.

Paul Dentz,

Napoleon Bonaparte in Egypte
Soesterberg : Aspekt, 2011.
ISBN: 978-90-5911-943-7.
Geschiedenis van de in 1798 begonnen Egyptische veldtocht van Napoleon, die voor de Fransen niet glorieus is verlopen maar die politiek en cultureel wel veel heeft teweeggebracht.

Hans van den Eeden,

Leve de koning! : Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland
Heusden : Brandarispers, 2009.
ISBN: 978-90-78108-03-0.
Reconstructie van dag tot dag van de rondreis die koning Lodewijk Napoleon in april en mei 1809 maakte door Noord-Brabant en Zeeland.

Victor Enthoven (redactie),

Een haven te ver : de Britse expeditie naar de Schelde van 1809
Nijmegen : Vantilt, 2009.
ISBN: 978-94-6004034-4.
Bundel artikelen over de vergeefse poging van een Britse strijdmacht in 1809 de door Napoleon beheerste havenstad Antwerpen in te nemen. Zuid-Beveland en Walcheren werden veroverd maar moesten na een paar maanden weer worden prijsgegeven.

Alan Forrest,

Napoleon
Amsterdam : Historisch Nieuwsblad, 2014. 3e dr. Vertaling van: Napoleon (2011). Vertaling: Rob Hartmans.
ISBN: 978-90-857146-4-4.
Biografie van Napoleon als een man die opgroeide met de idealen van de Verlichting en de Franse Revolutie en die optimaal gebruik maakte van de kansen die hem werden geboden door de ineenstorting van het ancien régime.

Bart Funnekotter,

De hel van 1812 : Nederlanders met Napoleon op veldtocht naar Rusland
Amsterdam : Prometheus, 2015.
ISBN: 978-90-351-3950-3.
In het verdoemde leger van Napoleons Russische veldtocht van 1812 vochten ook 15.000 Nederlanders, sommigen vrijwillig, velen dienstplichtig. Het overgrote deel van dit contingent overleefde het avontuur niet.

T. van Gent,

De Engelse invasie van Walcheren in 1809
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2001.
ISBN: 90-6707-358-X.
Door onderlinge onenigheid tussen de bevelhebbers liep de aanval van de Engelsen op Walcheren in 1809, die tot doel had Napoleons vloot in Antwerpen onschadelijk te maken en het eiland in handen te houden als bruggenhoofd voor een invasie van het vasteland, uit op een mislukking.

P. Geyl,

Napoleon : voor en tegen in de Franse geschiedschrijving
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2006. Herdr. 1e dr.: 1946.
ISBN: 978-90-5356-893-4.
Herdruk van een invloedrijk boek waarin de historicus Pieter Geyl in 1946 de discussie in Frankrijk beschreef over de aard van Napoleon: machtswellusteling of verlicht vorst?

Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema,

Het Bataafse experiment : politiek en cultuur rond 1800
Nijmegen : Vantilt, 2013.
ISBN: 978-94-6004-132-7.
Artikelen over de Bataafse revolutie van 1795 die door onder meer een geschreven grondwet, gewaarborgde individuele rechten en de scheiding van kerk en staat aan de basis heeft gestaan van de moderne Nederlandse staat.

Caroline Hanken,

Door een Hollandse winter : de predikant, de hofdame en de revolutie van 1795
Amsterdam : Augustus, 2009.
ISBN: 978-90-457-0147-9.
Dagboekaantekeningen (in modern Nederlands) uit de winter van 1794-1795 van een predikant in Zaltbommel die getuige was van de intocht van de Fransen in Nederland, afgewisseld met de belevenissen van een naar Nederland gevluchte Franse aristocrate.

Peter d' Hamecourt,

, Toen Napoleon Maly verliet : ooggetuigen van de bewogen geschiedenis van een Russische provinciestad
Schoorl : Conserve, 2010.
ISBN: 978-90-5429-303-3.
Geschiedenis van de ten zuidwesten van Moskou gelegen provinciestad Malojaroslavtsjane oftewel Maly, vanaf 1812, toen Napoleon tijdens zijn Russische veldtocht daar slag leverde met het Russische leger.

Mark Heirman,

Waterloo 1815-1914 : de Europese erfenis van Napoleon
Antwerpen [etc.] : Houtekiet, 2014.
ISBN: 978-90-892430-5-8.
Cultuurfilosofische analyse van de blijvende invloed van Napoleon en de Franse Revolutie.

Lotte Jensen,

Verzet tegen Napoleon
Nijmegen : Vantilt, 2013.
ISBN: 978-94-6004-125-9.
Anders dan wordt aangenomen was er in Nederland een levendige verzetscultuur tegen de Franse overheersing. Dat verzet heeft zelfs in hoge mate bijgedragen tot de cultivering van de Nederlandse identiteit.

Paul Johnson,

Napoleon
Amsterdam : Muntinga, 2003. Vertaling van Napoleon (2002). Vertaling: Han Meyer.
ISBN: 90-417-4030-9.
Voor een breed publiek geschreven, beknopte biografie van Napoleon die, ondanks de korte tijd dat hij aan de macht was, een blijvende invloed op Europa heeft gehad.

Jurriën de Jong, Ben Schoenmaker en Jeroen van Zanten,

Waterloo : 200 jaar strijd
Amsterdam : Boom, 2015.
ISBN: 978-90-8953-474-3.
De auteurs belichten in dit boek de Belgische en Nederlandse bijdrage aan de slag bij Waterloo en plaatsen die tevens in een brede politiek-maatschappelijk context, als het dramatische slot van het napoleontische tijdperk en het begin van een nieuwe politieke orde in Europa.

J.G. Kikkert,

Lodewijk Napoleon : koning van Holland
Soesterberg : Aspekt, 2006. 2e dr. 1ste dr.: 1981.
ISBN: 90-5911-134-6.
Biografie van Louis Napoleon (1778-1846), broer van Napoleon Bonaparte en monarch van het Koninkrijk Holland van 1806 tot 1810.

Eveline Koolhaas-Grosfeld (redactie),

Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland = Louis-Napoleon and the arts in the Kingdom of Holland
Zwolle : Waanders, 2007. (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek)
ISBN: 978-90-400-8299-3.
In deze aflevering van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek staat de vraag centraal hoe Lodewijk Napoleon via bijvoorbeeld de nationale kunst- en nijverheidstentoonstellingen, de ridderorden en de modernisering van de architectuur en architectuuropleiding vorm heeft gegeven aan het door hem beoogde nationale koningschap.

Anja Krabbe (redactie)

, 1812
Amsterdam : Stichting ThemaTijdschriften, 2012.
ISSN 2211-2693.
Eerste nummer van de tweede jaargang van het thematijdschrift over Napoleon. Het bevat artikelen over de mislukte veldtocht van Napoleon in Rusland in 1812, afgewisseld met bijdragen over verwante historische onderwerpen.

Jan Kuipers,

Vrijheid gelijkheid broederschap : de Nederlanden in de Franse tijd
Zutphen : Walburg Pers, 2013.
ISBN: 978-90-5730-904-5.
Kortstondig behoorden Nederland en België tot een revolutionair begonnen wereldrijk, dat ingrijpende hervormingen bracht zoals scheiding van kerk en staat, invoering van de burgerlijke stand, een onafhankelijke rechterlijke macht en parlementaire democratie. De schaduwzijden waren echter enorm.

Dominic Lieven,

Rusland tegen Napoleon : de strijd om Europa, 1807-1814
Houten [etc.] : Het Spectrum, 2010. 2e dr. Vertaling van Russia against Napoleon (2009). Vertaling: Janine Jager e.a.
ISBN: 978-90-491-0547-1.
Studie die een nieuw licht werpt op de strategie en de diplomatie waardoor de Russen onder leiding van tsaar Alexander I uiteindelijk Napoleon op de knieën kregen.

Matthijs Lok,

Windvanen : Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1813-1820)
Amsterdam : Bert Bakker, 2009.
ISBN: 978-90-351-3405-8.
Historisch onderzoek naar Napoleontische gezagsdragers die ook na de val van Napoleon een bestuursfunctie bleven vervullen.

J. David Markham,

Napoleon voor dummies
[Amsterdam] : Addison Wesley, 2006.
ISBN: 90-430-1240-8.
Populair-wetenschappelijke biografie van Napoleon, waarin zijn hoogte- en zijn dieptepunten de revue passeren.

Karina Meeuwse (redactie),

Lodewijk Napoleon : de Hollandse jaren : een reis door het leven van onze eerste koning
Uithoorn : Karakter, 2008.
ISBN: 978-90-6112-836-6.
Beschrijving van de jaren 1806 tot 1810 waarin Lodewijk Napoleon op last van zijn broer Napoleon Bonaparte aan het hoofd stond van het Koninkrijk Holland.

Willem Oosterbeek,

Naar Moskou! Naar Moskou! Memoires van een Nederlands officier in het leger van Napoleon. 3e dr. 1e dr.: 2014.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2015.
ISBN: 978-90-253-0757-8.
De memoires van de Nederlander Jean François Dumonceau, officier in het leger van Napoleon dat in 1812 optrekt naar Moskou, vertaald en van historisch commentaar voorzien door Willem Oosterbeek.

Johan Op de Beeck,

Het hart van Napoleon : de keizer en de vrouwen
Amsterdam : De Horizon, 2016.
ISBN: 978-94-921595-6-4.
De echtgenotes en vele minnaressen van Napoleon waren allen op hun manier van groot belang. De saga van Napoleon is er ook een van vorstinnen en maîtresses, van emoties en verlangens. Zaken van het hart. Al was er in zijn hart vaak meer plaats voor grote idealen en politieke doelen.

Johan Op de Beeck,

Napoleon : deel 1: Van strateeg tot keizer
Antwerpen : Manteau, 2014.
ISBN: 978-90-223-2911-5.
Biografie van Napoleon tot 1804, waarin de auteur ook aandacht besteedt aan diens woelige privéleven en houding ten aanzien van de Lage Landen en een aantal mythes rond hem doorprikt.

Johan Op de Beeck,

Napoleon : deel 2: Van keizer tot mythe
Antwerpen : Manteau, 2014.
ISBN: 978-90-223-2997-9.
Dit tweede deel van de biografie begint als Napoleon het toppunt van zijn macht bereikt. Dankzij briljante veldslagen controleert hij bijna heel Europa maar het steeds verder uitdijende keizerrijk en een aantal vergissingen zullen het tij doen keren.

Johan Op de Beeck,

Napoleons nachtmerrie : 1812 : hoe de keizer en zijn soldaten ten onder gingen in Rusland
Berchem : EPO, 2012.
ISBN: 978-94-912972-4-3.
Reconstructie van de rampzalige Russische veldtocht van Napoleon aan de hand van memoires van Belgische en Nederlandse soldaten die daaraan deelnamen.

Johan Op de Beeck,

Waterloo : de laatste 100 dagen van Napoleon
Antwerpen : Manteau, 2015. 2e druk. 1ste druk. 2013.
ISBN: 978-90-223-3190-3.
Op 18 juni 1815 werd Napoleon in Waterloo definitief verslagen. Toch zal Waterloo tot in de eeuwigheid geassocieerd worden met de overwonnene, niet met de overwinnaar. Het is een paradox die zich slechts één keer in de geschiedenis heeft voorgedaan.

Maarten Prak (redactie),

Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 978-90-351-2990-0.
Dit tweede van de vier delen van Plaatsen van herinnering bevat van Joost Rosendaal de bijdrage ‘Zaltbommel: de Waal : de Fransche winter van 1795’.

Michael Rapport,

De oorlogen van Napoleon
Amsterdam : AUP, 2015. (Elementaire deeltjes). Vertaling van: The Napoleonic Wars : a Very Short Introduction (2013). Vertaling: Fred Reurs.
ISBN: 978-90-896495-6-0.
Het ontstaan en verloop van de oorlogen die Napoleon tussen 1792 en 1815 voerde en die van grote betekenis zijn geweest voor de geschiedenis van Europa.

Redactie Noordhoff Atlasproducties,

De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. De Franse periode in Nederland komt aan bod in de pagina’s 300-309.

Victor A.C. Remouchamps,

200 jaar later : de lotgevallen van Remi Remouchamps
[Heerhugowaard] : GigaBoek, 2012.
ISBN: 978-90-854833-6-6.
Geromantiseerde lotgevallen van een soldaat uit Wallonië die deelnam aan Napoleons rampzalig verlopen veldtocht naar Rusland in 1811-1812.

P.J. Rietbergen,

Lodewijk Napoleon : Nederlands eerste koning 1806-1810
Amersfoort [etc.] : Bekking & Blitz, 2006. (Miniaturenreeks ; 10).
ISBN: 90-6109-588-3.
Genuanceerde biografie van Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland, die door zijn moderne opvattingen voor latere monarchen een voorbeeldfunctie vervulde.

Andrew Roberts,

Napoleon de Grote
Amsterdam : Prometheus Bert Bakker, 2015. Vertaling van Napoleon the Great, 2014. Vertaling: Roland Fagel en Claire Leo.
ISBN: 978-90-351-3932-9.
Als eerste biograaf kon Andrew Roberts gebruik maken van de monumentale nieuwe editie van Napoleons tienduizenden brieven, de eerste onverkorte en ongecensureerde. Daardoor kan hij diens avontuurlijke en veelbewogen leven op de voet volgen, bijna van dag tot dag, zonder de grote lijn ooit uit het oog te verliezen.

Andrew Roberts,

De slag bij Waterloo : zondag 18 juni, 1815 : de slag om het moderne Europa
Utrecht : Omniboek, 2015. Vertaling van: Waterloo : Napoleon's Last Gamble (2005). Vertaling: S.R. Posthuma.
ISBN: 978-94-01-90390-5.
De auteur doet nauwgezet verslag van elk onderdeel van de strijd en heeft daarbij oog voor de politieke strategie en de historische achtergrond. Hij verklaart waar en waarom Napoleon de strijd verloor, waardoor het moderne Europa geboren kon worden.

Mart Rutjes,

Door gelijkheid gegrepen : democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801
Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2012.
ISBN: 978-94-600-4108-2.
Politieke geschiedenis van de Bataafse Republiek, toen Nederland een eenheidsstaat werd, een eerste grondwet kreeg en er felle discussies plaatsvonden in de volksvertegenwoordiging en de media.

Kees Schulten,

Waterloo 18 juni 1815 : de val van de Adelaar
Zutphen : Walburg Pers, 2015.
ISBN: 978-90-5730-426-2.
Militair-historisch overzicht van de slag bij Waterloo, met in het afsluitende hoofdstuk een aantal punten waarin de auteur van mening verschilt met andere historici.

Louis Ph. Sloos,

Onze slag bij Waterloo : de beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland
Nijmegen : Vantilt, 2015.
ISBN: 978-94-600-4208-9.
Overzicht van de talrijke uitingen waarmee de Slag bij Waterloo in Nederland in de loop der tijden is herdacht. In de negentiende en begin twintigste eeuw leefde er een sterke belangstelling voor de napoleontische legende.

Paul Strathern,

Napoleon in Egypte
Amsterdam : Mets & Schilt, 2008. Vertaling van Napoleon in Egypt : ‘The Greatest Glory’ (2007). Vertaling: Ineke Mertens.
ISBN: 978-90-5330-581-2.
Geschiedenis van de militaire expeditie naar Egypte in 1798, waarbij Napoleon zich liet vergezellen door meer dan 150 geleerden wat tot een hele nieuwe kijk op de oorsprong van de westerse beschaving zou leiden.

Roel Tanja,

Een korte geschiedenis van de Slag bij Waterloo
Amersfoort : BBNC Uitgevers, 2015.
ISBN: 978-90-453-1693-2.
Beschrijving van de slag bij Waterloo, voorafgegaan door de voorgeschiedenis ervan, beginnend bij de revolutie van 1789.

Sylvain Tesson,

Berezina : met Napoleon in de zijspan
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2015. Vertaling van: Berezina : en side-car avec Napoleon (2015). Vertaling: Marianne Kaas.
ISBN: 978-90-295-0480-5.
Tesson, wereldreiziger en avonturier, legt in 1982 hetzelfde traject af als Napoleon in 1812 toen hij met zijn troepen de terugtocht uit Rusland moest aanvaarden.

Wilfried Uitterhoeve,

1813 - Haagse bluf : de korte chaos van de vrijwording
Nijmegen : Vantilt, 2013.
ISBN: 978-94-6004-121-1.
Nadat de Fransen in november 1813 waren weggetrokken uit het jonge Nederland, was het hele land in beroering tijdens het machtsvacuüm dat volgde. In 1813 - Haagse bluf worden de gebeurtenissen van 8 november 1813 tot 4 mei 1814 beschreven in 24 plaatsen, van Hoogeveen en Groningen tot Zierikzee en Middelburg.

Wilfried Uitterhoeve,

Koning, keizer, admiraal : 1810 : de ondergang van het Koninkrijk Holland
Nijmegen : Vantilt, 2010.
ISBN: 978-94-6004045-0.
Geschiedenis en achtergronden van de inlijving door Napoleon van Nederland bij het Franse keizerrijk.

Bart Van Loo,

Napoleon : de schaduw van de revolutie
Antwerpen : De Bezige Bij Antwerpen, 2014.
ISBN: 978-90-854259-6-0.
De auteur gaat op zoek naar de mens achter de mythe en vindt antwoorden op de vele vragen in de uiterst woelige periode van de Franse Revolutie. De schaduw daarvan zou altijd over Napoleon blijven hangen.

Michel Vergé-Franceschi,

Napoleon, martelaar voor de vrede : de oorlogen tegen Napoleon
Soesterberg : Aspekt, 2016. Vertaling van: The wars against Napoleon : debunking the myth of the Napoleonic Wars, 2008. Vertaling: Wim Sanders.
ISBN: 978-94-615-3729-4.
Pleidooi voor een positieve benadering van de invloed van Napoleon en van zijn rol in de geschiedenis.

Bart Verheijen,

Nederland onder Napoleon : partijstrijd, identiteit en natievorming 1801-1813
Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2017.
ISBN: 978-94-6004-301-7.
Nederland veranderde tussen 1801 en 1813 van een republiek in een monarchie, werd daarna ingelijfd bij het keizerrijk en hervond in november 1813 de onafhankelijkheid. De auteur volgt in dit boek de debatten tussen de partijen die deze snelle opeenvolging van politieke regimes bediscussieerden en begeleidden.

Luc De Vos,

Het einde van Napoleon : Waterloo 1815
Leuven : Davidsfonds, 2015. Herdr. 1e dr.: 1990.
ISBN: 978-90-5908-636-4.
Achtergronden en verloop van de slag bij Waterloo in 1815, gevolgd door een beschouwing over het verdere lot van de voornaamste tegenspelers: Napoleon en Wellington.

Pim Waldeck,

Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826) : Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken
Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2017.
ISBN: 978-94-6004-342-0.
In de Bataafs-Franse tijd (1795-1814) gaf Maarten van der Goes van Dirxland, een Haagse burgemeesterszoon en Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken, tien jaar lang leiding aan de Nederlandse diplomatie. Hij had daarbij slechts één doel voor ogen: het handhaven van de naam Holland op de kaart van Europa.

Ben Weider

, Napoleon : een andere geschiedenis
Soesterberg : Aspekt, 2012. Vertaling (uit het Engels) door Tim van Dyck.
ISBN: 978-94-6153-097-4.
In dit boek komen minder bekende gegevens over Napoleon aan bod, zoals zijn rehabilitatie van de Joden, de overdracht van Louisiana in 1803 en het feit dat hij niet aan kanker zou zijn gestorven maar dodelijk werd vergiftigd.

Joost Welten,

Antihelden : bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon
Zwolle :WBooks, 2015.
ISBN: 978-94-625-8076-3.
Levensverhalen van 'gewone mensen' uit de tijd van Napoleon, zoals af te leiden uit niet eerder ontdekte brieven, dagboeken en kronieken.

Joost Welten,

In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert
Leuven : Davidsfonds, 2007.
ISBN: 978-90-5826-499-2.
Historisch onderzoek naar de dienstplichtige Nederlandse jongemannen in de Napoleontische tijd, in het bijzonder in het noorden van de provincie Limburg, en naar de maatschappelijke gevolgen van de militaire dienstplicht.

Elise Wensvoort-Oranje,

Slag bij Waterloo : een beschrijving van 112 Delftse soldaten die hebben meegevochten Napoleon te verslaan
[Hoogwoud] : Kirjaboek, 2015.
ISBN: 978-94-6008-236-8.
Hoe verging het de 112 Delftse jongens en mannen die meevochten in Waterloo, tijdens en na de veldslag?

Kate Williams,

Josephine : verlangen, ambitie, Napoleon
Amsterdam : Prometheus Bert Bakker, 2014. Vertaling van: Josephine : Desire, Ambition, Napoleon (2013). Vertaling: Lisa de Groot.
ISBN: 978-90-351-4273-2.
Biografie van Joséphine de Beauharnais (1763-1814), wier energie en ambitie in haar tijd slechts werden overschaduwd door die van haar man, Napoleon Bonaparte.

Wim Zaal,

De Corsicaanse monsters : Napoleon Bonaparte en zijn familie
Soesterberg : Aspekt, 2012.
ISBN: 978-94-6153-194-0.
Geschiedenis van de spilzuchtige familie Bonaparte, met centraal daarin de loopbaan van het enige familielid dat echt geniaal was: Napoleon.

Adam Zamoyski,

1812 : Napoleons fatale veldtocht naar Moskou
Amsterdam : Balans, 2015. 13e dr. Vertaling van 1812 : Napoleon's Fatal March on Moscow (2004). Vertaling: Han Meyer.
ISBN: 978-94-600-3409-1
Met het grootste leger in de wereldgeschiedenis, met dienstplichtigen uit heel Europa, trok Napoleon op naar Moskou. De terugtocht van het verslagen leger was een nachtmerrie, door de auteur meeslepend beschreven.

Adam Zamoyski,

De ondergang van Napoleon en het Congres van Wenen
Amsterdam : Balans, 2012. 11e dr. Vertaling van Rites of Peace : the Fall of Napoleon & the Congress of Vienna (2004). Vertaling: Bookmakers.
ISBN: 978-90-5018-877-7.
De Russische tsaar Alexander I, de Oostenrijkse kanselier Metternich, de Duke van Wellington en de Franse diplomaat Talleyrand bepaalden het toenmalige en ook het toekomstige lot van Europa op het congres van Wenen, waarbij het er allerminst hoffelijk toeging.

Adam Zamoyski,

De fantoomterreur : revolutiedreiging en de onderdrukking van de vrijheid 1789-1848
Amsterdam : Balans, 2015. Vertaling van Phantom Terror (2014). Vertaling: Gerrit Jan Zwier.
ISBN: 978-94-6003-926-3.
Geschiedenis van Europa vanaf de Franse Revolutie tot de revoluties in 1848, met de nadruk op de angst van politieke leiders voor die revoluties en hun reactionaire en repressieve reacties daarop. De slag bij Waterloo vormt daarbij een belangrijk ijkpunt.

Jean-Philippe van der Zwaluw,

Ik kom aan, ik groet opnieuw Erasmus en de Maas : markante buitenlandse bezoekers van Rotterdam, van Jan van Beaumont tot Napoleon
Leeuwarden : Elikser, 2011.
ISBN: 978-90-895433-6-3.
Tijdens de inspectie van zijn nieuwe Nederlandse departementen deed Napoleon Rotterdam aan, waar hij de havens en scheepswerven bezocht en verbleef in het Schielandshuis. Tevens aandacht voor andere markante buitenlanders die hem in een bezoek aan Rotterdam waren voorgegaan.

Ernesto Ferrero,

N.
Amsterdam : Prometheus, 2001. Vertaling van N. (2000). Vertaling: Etta Maris.
ISBN: 90-446-0005-2.
Tijdens zijn verblijf op Elba in 1814 weet Napoleon niet alleen de sceptische lokale bevolking voor zich te winnen maar ook de bibliothecaris die hem aanvankelijk zo haat dat hij een moordaanslag beraamt.

Pieter Folkers,

Willemstad, Franse vesting aan het Holland Diep : kolonel Toulon en de smokkelaars
Baarn : Bakkerbaarn, 2011.
ISBN: 978-90-70644-42-0.
Rond 1810 verbiedt Napoleon de handel met Engeland, maar de inwoners van Willemstad aan het Hollands Diep ontduiken deze maatregel door te smokkelen.

Maarten ’t Hart

, Het psalmenoproer
Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, 2006.
ISBN: 90-295-6408-3.
De nieuwe psalmberijming van 1773 ontketent in het vissersstadje Maassluis een volksopstand. Een kleine reder die daarbij betrokken raakt, hoort ook bij de Maassluise vissers die in oktober 1811 op audiëntie gaan bij Napoleon.

Dirkje Kuik,

Broholm : roman
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1997.
ISBN: 90-295-2670-X.
Een veelbelovende schilder trekt met Napoleon ten strijde en maakt een aantal grote veldslagen mee voordat hij door de keizer zelf het Legioen van Eer krijgt opgespeld en terugkeert naar Parijs waar hij als intendant bij het Louvre wordt aangesteld.

Baltasar Porcel,

De keizer of het oog van de storm
Leiden : Menken Kasander & Wigman Uitgevers, 2017. Vertaling: Frans Oosterholt.
ISBN: 978-94-91495-64-9.
Na de nederlaag van Napoleon bij de slag bij Bailén in 1808 worden zijn verslagen soldaten na een slopende voettocht verbannen naar het minuscule eiland Cabrera in de Balearen, waar ze wegzinken in een verdwaasde staat van beestachtigheid. Dertig jaar later tracht een van de weinige overlevers te reconstrueren wat er is gebeurd met een van zijn kameraden en hun beider minnares.

Romain Puértolas,

De kleine keizer is terug : Napoleon leeft en is vastbesloten de wereld van alle terrorisme te bevrijden
Amsterdam : Boekerij, 2016. Vertaling van: (Re) vive l'empereur, 2015. Vertaling: Jaap Sietse Zuierveld.
ISBN: 978-90-225-7685-4.
Een herrezen Napoleon is niet blij met de staat waarin hij zijn geliefde land aantreft: terroristen, aanslagen, vluchtelingen… Hij besluit de dreigende terreur bij de bron aan te pakken: met een leger dansmeisjes van de Moulin Rouge vertrekt hij naar Irak, om de leider van IS tot inkeer te brengen.

Rob Regter,

De Adelaar en de Leeuw : historische roman
Soesterberg : Aspekt, 2012.
ISBN: 978-94-615-3244-2.
Thomas van Maurik heeft deelgenomen aan de veldtocht van het Grande Armée van Napoleon in Rusland. In maart 1815 krijgt hij een oproep voor het nieuwe Nederlandse leger dat het mede gaat opnemen tegen de legers van de bevelhebber die hij eens bereid was tot in de hel te volgen.

Joseph Roth,

De honderd dagen
Amsterdam : Atlas, 2011. Vertaling van Die hundert Tage (1936). Vertaling: Wilfred Oranje.
ISBN: 978-90-450-2010-5.
Het verhaal van een wasvrouw en van een trommelaar die ieder een eigen reden hebben om trouw te blijven aan Napoleon na diens terugkeer in Parijs na maanden van ballingschap.

W. Schippers,

De visser van Nispenrode
Goes : De Ramshoorn, 2012. Herdr. 1e dr.: 1929.
ISBN: 978-94-611-5026-4.
Een Hollandse vrijwilliger in het leger van Napoleon deserteert en duikt onder in een dorpje in de Gelderse Achterhoek, waar hij lange tijd de schijn weet op te houden een eenvoudige vissersknecht te zijn.

Javier Serra,

Het geheim van Napoleon
Amsterdam : Cargo, 2007. Vertaling van El secreto egipcio de Napoleón (2002). Vertaling: Heijo Alting.
ISBN: 978-90-234-2393-5.
Als in 1798 Napoleon Egypte binnenvalt, worden oude documenten aan de koptische paus Marcus VIII aangeboden, een aanvulling op het evangelie van Marcus, die bij bekendwording de fundamenten onder de koptische kerk weg zouden slaan.

Stendhal,

De Kartuize van Parma
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. 4e dr. Vertaling van La chartreuse de Parme (1839).
ISBN: 978-90-253-6316-1.
Een naïeve jonge Italiaanse edelman ontvlucht zijn ouderlijk huis om zich aan te sluiten bij het leger van Napoleon en zoekt vervolgens zijn weg in een tijd van oorlog en revolutie maar ook van liefde.

L.N. Tolstoj,

Oorlog en vrede
Amsterdam : Van Oorschot, 2006. (Verzamelde werken, delen III en IV). Vertaling: Yolanda Bloemen en Marja Wiebes.
ISBN: 978-90-282-4046-9.
De veldtocht van Napoleon tegen Rusland in 1812 beroert de hele Russische samenleving. Geheel nieuwe vertaling met vele extra’s.

L.N. Tolstoj,

Oorlog en vrede
Amsterdam : Anthos, 2010. Vertaling: Peter Zeeman en Dieuwke Papma.
ISBN: 978-90-414-1584-4.
Vroege, wat beknoptere versie van het panoramisch relaas van de Russische samenleving tijdens de oorlog tegen Napoleon (1805-1814).

Heather Webb,

Joséphine
Utrecht : De Fontein, 2014. Vertaling van: Becoming Josephine (2013). Vertaling: Erica Feberwee.
ISBN: 978-90-325-1451-8.
Geromantiseerd levensverhaal van Joséphine de Beauharnais die eind 18e eeuw de echtgenote wordt van Napoleon Bonaparte.

Jeanette Winterson,

De passie
Amsterdam : Pandora, 2011. 23e dr. Vertaling van The Passion (1987). Vertaling: Geertje Lammers.
ISBN: 978-90-254-2066-6.
Een soldaat-kok in het Franse leger verliest zijn hart aan Napoleon en vervolgens aan een Venetiaanse gondeliersdochter.

Latour, Gin, Schelle,

Man van het jaar : 1815
Genk : Daedalus, 2015.
ISBN: 978-90-881057-5-3.
Derde strip in de reeks 'Man van het jaar'. Die eretitel komt voor het jaar 1815 toe aan de soldaat van de Oude Garde die in Waterloo, toen de Franse nederlaag al nabij was, 'Merde' brulde in de richting van de vijand, een kreet die door de andere soldaten werd overgenomen, als laatste gebaar van trots en panache.

Jean Torton, Jacques Martin en Pascal Davoz,

Napoleon Bonaparte
Brussel : Casterman, 2010. (Historische personages ; 1)
ISBN: 978-90-303-6311-8.
Eerste deel van een biografisch strip over Napoleon, vanaf zijn schooltijd op de Koninklijke Militaire School in Brienne tot zijn eerste wapenfeit, de verovering van Toulon op de Engelsen in 1793.

Neil Cameron (regie),

Napoleon’s Last Battle
[S.l.] : 2 entertain [etc.], 2009. 1 dvd (63 min.).
Gedramatiseerde BBC-documentaire uit 1990 over de laatste dagen van Napoleon op Sint Helena.

John Davies (regie),

War and Peace
[S.l.] : Just Entertainment, 2006. 5 dvd’s (ca. 5 x 180 min.)
Liefde, avontuur en intriges in Rusland tijdens de oorlog tegen Napoleon (1805-1814).

Yves Simoneau (regie),

Napoleon
[S.l.] : Dutch Filmworks, 2003. 2 dvd's (360 min.)
Groots opgezette internationale coproductie over opkomst en ondergang van Napoleon.

Mathijs Deen (samenstelling),

De veldtocht van Napoleon 1812 : door Nederlandse ogen : een radiodocumentaire
Amsterdam : Rubinstein, 2007. 2 cd’s (ca. 1 uur en 43 min.)
ISBN: 978-90-476-0022-0.
Documentaire over de veldtocht van Napoleon naar Moskou in 1812 waarin de belevenissen van de dienstplichtige boerenzoon Coenraad Nell uit Wassenaar centraal staan. Met behulp van archiefstukken, brieven en ooggetuigenverslagen zijn de lotgevallen van zijn regiment gereconstrueerd.