Direct naar de inhoud

Over ons

ANBI status

AnbiDe Bibliotheek, daar geeft u om. Draagt u de Bibliotheek Salland een warm hart toe?

Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Salland heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Frederique Westera (directeur-bestuurder), T 0572-363639, 

De Bibliotheek Salland staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

• Naam: de Bibliotheek Salland
• RISN / Fiscaal nummer: 860833276
• KvK nummer: 76903869 
• Contactgegevens: Passage 6, 8102 EW Raalte, T. 0572 363637, E.
Samenstelling Raad van Toezicht
• Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
• Doelstelling: zie Toekomststrategie 2016-2019
• Verslag van de uitgeoefende activiteiten:jaarverslag
• Financiële verantwoording:jaarrekening

  

Jaarverslagen

Stichting Bibliotheek Salland is per 1 januari 2020 ontstaan uit de fusie van Stichting Bibliotheek  Salland met Stichting Openbare Bibliotheek Ommen. Bekijk de meest recente jaarverslagen en jaarrekeningen hieronder.

Jaarverslagen 2019

Jaarverslag Bibliotheek Salland | Jaarverslag Bibliotheek Ommen

Jaarrekening 2019 nieuwe Stichting Bibliotheek Salland

download de jaarrekening 2019

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Bibliotheek Salland

Jaarverslag 2018  | Jaarrekening 2018

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Ommen

Jaarverslag 2018 | Jaarrekening 2018

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris/plaatsvervangend voorzitter. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiger per gemeente uit het werkgebied van de stichting.  Daarnaast beschikken de leden over één van de volgende profielen:

  • Cultuur, maatschappij, sociaal domein en educatie,
  • Financiën, bedrijfsvoering en ondernemerschap,
  • Juridische zaken, governance, risicobeheer en kwaliteitszorg.

Meer informatie over het profiel is hier te vinden.

De huidige samenstelling is:

                                                

rol                           

gemeente         

profiel         

aftredend      

herkiesbaar

mevrouw A. Grit-Rodink

lid

Raalte

CM

jan-22

n

mevrouw T. Hendriks

lid

Olst-Wijhe

CM, FB

jan-24

j

de heer S. Rademaker

secretaris, plv vz

Olst-Wijhe

FB

jan-23

n

de heer D. Webbink

voorzitter

Olst-Wijhe

JG, CM

jan-24

j

de heer T. van Wijngaarden

lid

Ommen

JG

jan-24

j

 

De Raad van Toezicht leden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Missie, visie en beleid

Bibliotheek Salland is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling teneinde hun de kans te bieden volwaardig en zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. De bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen om te ontspannen, te leren, zich te informeren en kennis, ervaring en interesses met elkaar te delen. 

De bibliotheek opereert vanuit een onafhankelijke positie, is toegankelijk voor iedereen en stelt in alles wat zij doet het ontwikkelingsperspectief van mensen centraal. Daarbij werkt zij samen met lokale partners, het bibliothekennetwerk en de gemeenschap. De bibliotheek draagt daarmee bij aan het welzijn van het individu en de (kennis)samenleving als collectief.

Lees hier meer over in de Toekomststrategie 2016-2019

Raalte Armoedevrij

In 2017 is de Bibliotheek Salland toegetreden als deelnemer van het Platform Raalte Armoedevrij. Met de ondertekening van het Convenant Raalte Armoedevrij sluit onze organisatie zich aan bij ‘een gemeente-breed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting’. Tal van maatschappelijke organisaties, groepen burgers en bedrijven slaan de handen ineen, want alleen door goede samenwerking en afstemming kan het lukken om van Raalte ‘een armoedevrije samenleving te maken, een gemeente waarin alle mensen meetellen en meedoen’. Met ingang van dit jaar is Frederique Westera, directeur van de Bibliotheek Salland, de voorzitter van het platform.

De volledige tekst van het Convenant Raalte Armoedevrij vindt u hier.

Meer artikelen...