Bibliotheek Salland werkt conform het raad-van-toezicht-model en hanteert de governance code cultuur 2019. In dit model is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op dit beleid en de algemene gang van zaken en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Het toezicht vindt zowel vooraf als achteraf plaats. Zo dient de Raad van Toezicht de strategie, het beleid en de begroting goed te keuren. Daarnaast volgt zij de voortgang en dient zij ook de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen.

In de statuten, het directiereglement en het RvT-reglement zijn taken en verantwoordelijkheden verder uitgewerkt.