Bibliotheek Ommen en Bibliotheek Salland zijn op zoek naar

Leden Raad van Toezicht

Missie en visie

Bibliotheek Ommen en Bibliotheek Salland zorgen voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in respectievelijk de gemeente Ommen en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het betreft laagdrempelige, publieke voorzieningen die mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling teneinde hun de kans te bieden volwaardig en zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. De bibliotheken zijn ook een ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen om te ontspannen, te leren, zich te informeren en kennis, ervaring en interesses met elkaar te delen.

De bibliotheken opereren vanuit een onafhankelijke positie, zijn toegankelijk voor iedereen en stellen in alles wat zij doen het ontwikkelingsperspectief van mensen centraal. Daarbij werken zij samen met lokale partners, het bibliothekennetwerk en de gemeenschap. Zij dragen daarmee bij aan het welzijn van het individu en leveren een belangrijke bijdrage aan de (kennis)samenleving.

Samenwerking Bibliotheek Ommen en Bibliotheek Salland

De wereld verandert en daarmee ook het bibliotheekwerk. Om daar beter op te kunnen inspelen werken de Bibliotheek Ommen en de Bibliotheek Salland nauw samen. Voor 2020 is de inzet een stap verder te gaan in de samenwerking en tot een fusie van beide organisaties te komen. Daarop anticiperend wordt in gezamenlijkheid een zoektocht gestart naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Insteek is daarmee dat nieuwe leden in 2019 nog meedraaien in de huidige situatie maar per 1-1-2020 toetreden tot de Raad van Toezicht van de nieuw te vormen Stichting. Specifiek voor Ommen geldt dat op dit moment nog met een bestuursmodel wordt gewerkt. Dat wijzigt dus per 1-1-2020 en maakt dat er nu reeds geworven wordt op basis van een profiel voor leden van een Raad van Toezicht. 

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad staat de directeur–bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Leidend zijn de statuten van de stichting en het bijbehorende eigen reglement.

Specifiek voor de voorzitter geldt dat deze fungeert als direct aanspreekpunt van de directeur-bestuurder en verantwoordelijk is voor agendering, zelfevaluatie als ook het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

Vacatures en diversiteit

Kijkend naar de totaliteit van de samen te stellen Raad van Toezicht per 1-1-2020, wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de volgende afwegingen:

 • Goede spreiding man/vrouw.
 • Goede spreiding over leeftijd.
 • Goede spreiding qua achtergronden.
 • Goede spreiding over deskundigheid en ervaring.
 • Een geografische spreiding waarbij in ieder geval vanuit elk van de drie gemeenten een lid zitting heeft in de Raad van Toezicht.

Algemeen Profiel

 • Affiniteit met de aard, cultuur en het inhoudelijke doel van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de directeur-bestuurder vanuit expertise en ervaring.
 • In staat om het juiste evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Beschikken over een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel.
 • Beschikken over een relevant netwerk.
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied.

Aanvullend profiel voorzitter

 • Ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring.
 • Vermogen om vanuit overtuigingskracht en een natuurlijk gezag in een (ver)bindende rol het voorzitterschap zowel binnen als buiten de Raad van Toezicht te vervullen.
 • Goede communicatieve en representatieve vaardigheden.
 • Relevant netwerk op bestuurlijk niveau, bij voorkeur in de publieke sector.

Specifieke profielen

In de totaliteit van de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke aanwezigheid van de volgende expertisegebieden:

 • Deskundigheid en specifieke ervaring binnen het openbaar bestuur.
 • Kennis en ervaring met voor de bibliotheeksector relevante inhoudelijke domeinen en samenwerkingsverbanden (bv. onderwijs, technologische ontwikkelingen, sociaal domein).
 • Deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied en bedrijfsvoering.
 • Kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s.

Belasting en vergoeding

De investering in tijd bestaat uit het deelnemen aan en het voorbereiden van de ca. 5 vergaderingen per jaar en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de markt. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed.

Belangstelling

Meer informatie over Bibliotheek Ommen en Bibliotheek Salland treft u aan op www.bibliotheekommen.nl, www.bibliotheeksalland.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Frederique Westera,  (directeur-bestuurder, 06-21715609), Evert van den Broek (voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Salland, 06-23340539), Dineke Hulsegge (bestuursvoorzitter Bibliotheek Ommen, 0529-458540). Solliciteren kan voor 28 februari via . Gesprekken vinden plaats vanaf 11 maart.